: , , ...

 • fashion-show
 • ( 2000 )  1988

  ( 2000 )


  2015 . 60 50 , ,

  2014 . 60 50 , ,

  2014 . 50 40 ,

  2013 . 45 35 , ,

  2013 . 33 24 ,
  .
  2013 . 60 50 , ,

  2013 . 80 60 , ,

  2012 . 80 60 , ,

  2012 . 50 40 , ,

  2012 . 60 70 , ,

  2011 . 60 50 , ,

  2010 . 60 50 , ,

  2010 . 50 40 , ,

  2010 . 80 60 , ,

  2009 . 60 50 , ,

  2009 . 70 50 , ,

  2009 . 60 70 , ,

  2008 . 80 50 , ,

  2008 . 80 60 , ,

  2007 . 48 36 , ,

  2007 . 50 40 ,

  2007. 60 40 , ,

  2007 . 80 60 , ,
  2006 .
  70 70 ,

  2005 . 5040 , ,

  2005 . 8060 , ,

  2003 . 80 60 ,

  2004 . 8060 , ,

  2002 . 70 50 ,

  2003 . 52 40 ,

  2000 . 80 60 ,

  2000. 6252 , ,